Динамиката на развитието на пазарното стопанство и постоянно растящите изисквания към качеството на най - модерните технологии са предизвикали силна ориентация на дружеството към действителните потребности на пазара.
Става ясно, че единственият път минава, през пълен анализ на недостатъците на досегашните пречиствателни технологии и остарели строителни решениия. Паралелно на това дружеството е извършило солидна селекция на най - прогресивните решения в света.

Главни недостатъци, които е било необходимо да бъдат преодоляни oт гледната точка на строително "техническите решения са били следните:

- раздробеност на пречиствателните станции в много блокове и с това многократно повтарящи се строителни процеси като напр.
изкопи, армиране, бетониране, взаимно свързване със сложни системи са оскъпявали сградите като цяло.
- използване на голями строителни площи и с тях свързаната "разтегливост и комплицираност" на навързващите се блокове за пречистване.
- висок дял на инфраструктура - това означава достъпни вътрешни пътища, канализация, тръбопроводи, електрически системи и с това свързаната сложност на управление и монитиринг на цялата система.

Допълващи явления на пречиствателните станции бяха неестетическия им вид и често пъти неприятен мирис, висока инвестиционна обремененост, съпровождано от цялостното чувство за неефективност на инвестициите, често свързани с проблематична и рискова експлотация.

Към строителните грешки, (които и днес често се повтарят в някои проекти) е необходимо да се причислят редица технологични проблеми, като напр.:
- недостатъчна стабилност на пречистващия процес при вариабилно хидравлично или органично натоварване.
- често пъти неефективен пречиствателен ефект.
- нисък дял на автоматично управление и компютъризация.
- сложна поддръжка и експлотация.
- нисък дял online анализ, определящ качеството на водата.
- практически почти изключителна апликация на третични пречиствателни системи и с това свързаната невъзможност за рециклация или за отново използване на изчистените отпадъчни води.
- само по изключение се извършва хигиенизация на водата, поради нейната висока енергийна взискателност на конвенционалните пречиствателни станции.
- висока цена на водата, която непрекъснато расте и има пряки социални последици върху част от обществото с ниски приходи.
С това е свързано ниското използване на водата, което води до нейното поскъпване.

Тази спираловидна въртележка е създала необходимост да се търсят научни подходи, които водят към намаление на инвестициите, повишаване на пречистващия ефект и намаление на цената на водата за нуждите на населението.

Следващият синтез е довел към възникването на напълно нови строителни и технологични решения, които стават център на вниманието в дейността на дружеството:

Новите пречиствателни станции са интегрирани в един железобетонен обект, в който протичат всички технологични процес, от управление, действие и манипулация с отпадъчните продукти.

Отделните функционални простори са в съседство, делят ги само железобетонни или пластмасови стени. Взаимната комуникация на почистващата култура, пречистената вода, възникващите утайки и всички енергетични токове (сгъстен въздух, електрическа енергия и вода) са на едно място и значително улеснени.

Новите пречиствателни станции не се нуждаят от сложни вътрешни разпределителни връзки, имат логично свързани и с компютър управлявани системи, обслужването им е минимизирано а работата им е напълно сигурна.

Биологичното пречистване е решено според нуждите, като едностъпална или двустъпална комбинация, с което се увеличава стабилността на процесите. Вграждането на твърди пластмасови носители на биокултура вътре в активната система повишава пречистващия ефект и увеличава авторегулационните качества на пречистващите станции.

Всичко е реализирано с цел да се подобри и облекчи процеса на пречистване, като се понижи постоянният контрол и бъде продължена производствената сигурност и жизненост на технологичните цялости в пречиствателните станции.

Подземната част на строежа е реализирана с високо качествени монолитни железобетонни конструкции, собствената система е изградена от неръждаема стомана и завършена с дифузери от силикон.

Надземната част е решена като просторен остъклен павилион от алуминиеви панели (сандвич). Трайността на всички материали е максимална. Естетическото въздействие на интериера и екстериера засилва позитивното възприемане на пречиствателната станция от самите жители.